Głównej zawartości

Podejmujemy się pośredniczenia w ubezpieczeniu dowolnej działalności gospodarczej, dopasowując zakres ubezpieczenia do aktualnych potrzeb klienta. Dokonując analizy ubezpieczeniowej a następnie opracowując program ubezpieczeniowy.

Poza ryzykami klasycznymi takimi jak:

 1. ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych :
  •  budynki i budowle, nakłady inwestycyjne w obce środki trwałe,
  •  budynki i budowle podziemne i naziemne,
  •  środki trwałe,
  •  środki obrotowe,
  •  gotówka i mienie pracownicze,
 1. ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku, i dewastacji
  • środki trwałe,
  • środki obrotowe,
  • gotówka w porze nocnej, dziennej i w czasie transportu,
 1. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej:
  • obowiązkowe : zawodowe {wszelkie}, komunikacyjne, rolne,
  • dobrowolne: deliktowe, kontraktowe z rozszerzeniem o niezbędne klauzule rozszerzające odpowiedzialność ubezpieczyciela,

Proponujemy w zależności od potrzeb ubezpieczenia mniej popularne ryzyka takie jak:

 1. ubezpieczenia finansowe ,
  • gwarancje wadialne,
  • gwarancje należytego wykonania kontraktu,
  • gwarancje usunięcia wad i usterek,
  •  wszelkie inne gwarancje niezbędne naszemu klientowi w realizacji jego działalności,
 1. ubezpieczenia D & O (OC członków zarządu oraz rad nadzorczych),
 2. maszyn od uszkodzeń obejmujące ryzyka związane z funkcjonowaniem wszelkiego rodzaju maszyn w ramach wszelkich ryzyk,

Zakres i rodzaje ryzyk określamy każdorazowo w rozmowach z naszym klientem.