Głównej zawartości

Dbałość o zdrowie i życie pracowników winno być jednym z ważniejszych problemów interesujących pracodawcę, gdyż przekłada się to bezpośrednio na rytmiczność pracy w jego zakładzie. Minimalizowanie nieobecności pracownika z przyczyn zdrowotnych oraz świadczenie pomocy przy poważniejszych zdarzeniach przekładać się będzie na zadowolenie pracownika i bardziej zaangażowany stosunek do jego pracodawcy. Toteż warto uwzględnić te ryzyka w polityce finansowej firmy niezależnie od wkładu własnego zatrudnianego pracownika. Zwłaszcza iż istnieje możliwość podziału na różnej kategorii grupy np. kadra kierownicza, kadra średnia czy też pozostali pracownicy. Kwestia ceny za te produkty uzależniona będzie od liczby zgłaszanych do ubezpieczenia pracowników, płci i wieku przystępujących do ubezpieczenia oraz oczywiście sum gwarancyjnych. Ustawa ubezpieczeniowa wyróżnia pięć grup ubezpieczeń na życie a mianowicie;

 • ubezpieczenie na życie,
 • ubezpieczenie posagowe, zaopatrzenia dzieci,
 • ubezpieczenie na życie jeżeli jest związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,
 • ubezpieczenie rentowe,
 • ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe, jeśli są uzupełnieniem w/w ubezpieczeń.

Samoistne ubezpieczenia wypadkowe i zdrowotne mogą być realizowane ale jedynie przez zakłady ubezpieczeń „majątkowych”. Rozwiązanie tematu jakiego rodzaju ubezpieczenia będą oczekiwane przez pracodawcę zostaną przez nas uwzględnione w programie ubezpieczeniowym bezwzględnie akceptowanym przez naszego klienta.

Interesującym jest zwłaszcza ubezpieczenie na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. W dobie kiedy depozyty bankowe są nisko oprocentowane takie działanie niezależnie od ochrony życia da nam profit finansowy w postaci nie gorszej niż lokata, albo pokryje nam koszt ubezpieczenia naszego życia. Warto zatem zastanowić się nad tego typu ubezpieczeniem.

Podejmujemy się pośredniczenia w ubezpieczeniu dowolnej działalności gospodarczej, dopasowując zakres ubezpieczenia do aktualnych potrzeb klienta. Dokonując analizy ubezpieczeniowej a następnie opracowując program ubezpieczeniowy.

Poza ryzykami klasycznymi takimi jak:

 1. ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych :
  •  budynki i budowle, nakłady inwestycyjne w obce środki trwałe,
  •  budynki i budowle podziemne i naziemne,
  •  środki trwałe,
  •  środki obrotowe,
  •  gotówka i mienie pracownicze,
 1. ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku, i dewastacji
  • środki trwałe,
  • środki obrotowe,
  • gotówka w porze nocnej, dziennej i w czasie transportu,
 1. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej:
  • obowiązkowe : zawodowe {wszelkie}, komunikacyjne, rolne,
  • dobrowolne: deliktowe, kontraktowe z rozszerzeniem o niezbędne klauzule rozszerzające odpowiedzialność ubezpieczyciela,

Proponujemy w zależności od potrzeb ubezpieczenia mniej popularne ryzyka takie jak:

 1. ubezpieczenia finansowe ,
  • gwarancje wadialne,
  • gwarancje należytego wykonania kontraktu,
  • gwarancje usunięcia wad i usterek,
  •  wszelkie inne gwarancje niezbędne naszemu klientowi w realizacji jego działalności,
 1. ubezpieczenia D & O (OC członków zarządu oraz rad nadzorczych),
 2. maszyn od uszkodzeń obejmujące ryzyka związane z funkcjonowaniem wszelkiego rodzaju maszyn w ramach wszelkich ryzyk,

Zakres i rodzaje ryzyk określamy każdorazowo w rozmowach z naszym klientem.